brand cozxy
ประเพณีสงกรานต์สำคัญอย่างไร
Details
 

ประเพณีสงกรานต์สำคัญอย่างไร?

 

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิดต่าง ๆ สอดแทรกอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน มีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

สงกรานต์ คือ ประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า  และอินเดีย เป็นต้น ประเพณีสงกรานต์ มีการสันนิษฐานกันว่า ได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน

สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน การเคลื่อนย้าย ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น คือเป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง

สงกราน สมัยโบราณนั้นเรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเดิมวันที่จัดเทศกาลจะกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันนั้นได้มีการระบุให้วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นเป็นวันหยุดราชการ

- วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์

- วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา

- วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก

ส่วนกิจกรรมหลัก ๆ ที่ทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเป็นการ

-ทำบุญตักบาตร

-ทำบุญอัฐิ

-การสรงน้ำพระ

-การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

-เล่นสาดน้ำคลายร้อนกัน

กิจกรรมสำคัญ เมื่อเยี่ยมผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ เป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานที่ทำงานไกลบ้านเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งประเพณีสำคัญที่มาคู่กับวันสงกรานต์เสมอก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนาน เป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ปู่ ย่าตา ยาย ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เพียงวันเดียว หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) ซึ่งประเพณีนี้ยังมีความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

 

 


Share This