brand cozxy

ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดต่างๆ ก่อนสินค้าจะถึงมือลูกค้า เช่น ผิดไซส์ ผิดสี สินค้าเสียหาย เป็นต้น ทางเรายินดีที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

หมายเหตุ : ทาง COZXY จะรับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น